#

Tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá

Để góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá.

#hungthinh