shunshine group

UBND Tp.Hà Nội ủy quyền cho cấp huyện định giá đất trên 30 tỷ đồng

UBND Tp.Hà Nội ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, tính thu tiền sử dụng đất.

#hungthinh