VSETGROUP CẦU THỊ LẮNG NGHE VÀ CHỦ ĐỘNG THAY ĐỔI

Công ty Cổ phần Tập đoàn VsetGroup quyết tâm sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp ứng được sự kỳ vọng của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực mà mình hoạt động.

#hungthinh