Không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá dịch vụ y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết Bộ thành lập nhiều Đoàn kiểm tra một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế...

#hungthinh