#

Lương, tiền hỗ trợ với công chức phải tinh giản biên chế được tính sao?

() - Người phải tinh giản biên chế nếu thôi việc ngay sẽ được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm, trợ cấp 1,5 tháng lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)...

#hungthinh