Bạn trẻ cần gì để “Mở của tương lai”?

Mở cửa tương lai, một cuốn sách cung cấp những kiến thức, thái độ, phẩm chất để người trẻ Việt Nam có thể bắt kịp sự thay đổi trong tương lai ở thế giới 4.0 của tác giả Nguyễn Phi Vân.