#

Fubon FTSE Vietnam ETF hút ròng 800 tỷ đồng trong phiên 15/7

Hơn 1.000 tỷ đồng đổ vào TTCK Việt Nam thông qua các quỹ ETF trong tuần 5-9/7 Quỹ đầu tư

#hungthinh