#

Yeah1 đặt kế hoạch doanh thu 2.000 tỷ sau sự cố Youtube

Ngày 8/5/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (HOSE: YEG) thông qua việc mua cổ phiếu quỹ và kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 10% năm 2019.

#hungthinh