#

Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc-xin Covid-19 Abdala

Bộ Y tế đã có quyết định số 4471 ngày 17/9/2021 về việc phê duyệt có điều kiện vắc-xin Abdala cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

#hungthinh