#

Bình Dương nghiên cứu phương án gỡ khó cho doanh nghiệp "3 tại chỗ"

Tỉnh Bình Dương đang nghiên cứu phương án giúp doanh nghiệp hoạt động sản xuất “3 tại chỗ” hiệu quả, sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

#hungthinh