shunshine group

Kiên Giang: Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của cán bộ trong xử lý công việc

31/05/2023 20:10

UBND tỉnh Kiên Giang xử lý nghiêm minh những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Chiều 31/5, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Đặng Vũ Bằng cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 919/UBND-NC về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trong thời gian qua, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành tại cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền quản lý.

Sự kiện - Kiên Giang: Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của cán bộ trong xử lý công việc

Công chức Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang giải quyết thủ tục hành chính cho dân.

Tuy nhiên theo đánh giá của cấp có thẩm quyền thì thời gian gần đây một số cơ quan, đơn vị, địa phương và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, có tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền; có trường hợp đẩy việc lên cơ quan cấp trên hoặc sang cơ quan, đơn vị khác, thiếu sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương...

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và tăng cường trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân, đẩy mạnh tinh thần dám nói, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới. Thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ chấn chính, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tinh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

Tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm Công điện số 280/CĐ- TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn này đến từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền quản lý được biết.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trực tiếp, chủ động, tích cực tham mưu, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; không trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương; không chuyển công việc thuộc cơ quan, đơn vị mình cho cơ quan, đơn vị khác.

Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định phân công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền; quy định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo hướng rõ ràng, rõ việc, rõ trách nhiệm, thẩm quyền trong từng khẩu của quy trình xử lý công việc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền được xử lý nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thực hiện đảm bảo quy định pháp luật.

Đặc biệt, trường hợp phát hiện tập thể, cá nhân đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền thì phải xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cả nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Đồng thời xử lý nghiêm minh những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao.

Đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời, thích đáng đối với cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức quyết liệt trong thi hành công vụ, hoạt động nghề nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của cán bộ trong xử lý công việc" tại chuyên mục Nhịp sống. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0937636383hoặc gửi về địa chỉ email (nhipsongdothi.vn@gmail.com).  
#hungthinh