#

Tp. Hồ Chí Minh ngày đầu thực hiện quy định mới: Người dân tuân thủ nghiêm “ai ở đâu ở yên đó”

Có một tinh thần quyết liệt và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong ngày đầu thực hiện theo chỉ đạo mới của Tp. Hồ Chí Minh.

#hungthinh