Xả nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch, chuyên gia Nhật phải thí điểm lại công nghệ làm sạch từ đầu 1

Việc xả hơn 1 triệu m3 nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch đã làm ảnh hưởng đến quá trình thử nghiệm công nghệ nano của Nhật Bản. Do đó, toàn bộ thí nghiệm sẽ được thực hiện lại từ đầu.