Nét phác họa đầu tiên bức tranh kinh tế 2021 (Kỳ 3): Chú ý sức khoẻ khu vực tài chính

Ngân hàng Thế giới khuyến cáo, khi cân nhắc hỗ trợ nền kinh tế khi khủng hoảng tiếp tục kéo dài, cần quan tâm theo dõi đặc biệt tới dư địa tài khóa, sức khỏe của khu vực tài chính.