Các chi cục thuế phải hoàn thành hợp nhất chậm nhất trong quý 3/2019

Các chi cục thuế thực hiện rà soát hoàn thiện đề án sáp nhập, trình Bộ Tài chính xem xét, quyết định, không cần chờ tổng thể toàn ngành...