Đôn đốc xử lý triệt để ở 47 làng nghề ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng

Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã theo dõi, đôn đốc các địa phương xử lý triệt để ô nhiễm tại 47 làng nghề ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng.