Xem xét cấp bù 2.500 tỷ đồng chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho VDB

Đa số thành viên của Ủy ban Tài chính - Ngân sách đồng tình cấp bù 2.500 tỷ đồng chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho VDB...