Phát triển bền vững không phải là lựa chọn, mà là con đường bắt buộc

Một điều thấy rất rõ, với những doanh nghiệp đi theo con đường phát triển bền vững thì trong bối cảnh đại dịch họ đã trụ vững khá tốt, thậm chí có nhiều cơ hội để phát triển...