Bộ TN-MT kiểm tra thực hiện Đề án BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy

26/07/2020 11:30

Bộ TN-MT và Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - Đáy dự kiến tổ chức Đoàn công tác nêu trên từ ngày 25-28 tháng 8/2020.

Ngày 21/7, Bộ TN-MT có Công văn số 3914/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Hòa Bình, về việc tổ chức Đoàn công tác kiểm tra kết quả thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn 2008 - 2020; định hướng hoạt động trong giai đoạn mới.

Theo Công văn, Bộ TN-MT và Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - Đáy dự kiến tổ chức Đoàn công tác nêu trên từ ngày 25-28 tháng 8/2020 với mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án BVMT lưu vực sông Nhuệ - Đáy năm 2020 và tổng kết, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện giai đoạn 2008 - 2020; đề xuất định hướng trong giai đoạn mới; tăng cường công tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa các tỉnh trong lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.

Theo đó, nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào 6 nội dung cụ thể như sau: Kiểm tra việc thực hiện Kết luận Phiên họp lần thứ 11 Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy và tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2020;

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn 2008 - 2020 và kết quả đạt được so với mục tiêu tại Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ tại mỗi địa phương;

Đánh giá tình hình quản lý, xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi trường tại các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy: nước thải sinh hoạt và sản xuất; chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, làng nghề,.. cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng...;

Đánh giá thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Đề án; Đề xuất kiến nghị, định hướng bảo vệ lưu sông Nhuệ - sông Đáy sau khi kết thúc Đề án - giai đoạn sau 2020 tại địa phương; Khảo sát các cơ sở sản xuất/khu công nghiệp/cụm công nghiệp có xả thải ra lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.

Công văn nêu rõ, để chuẩn bị tốt nội dung làm việc với Đoàn công tác, Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở TN&MT:

Lựa chọn 02 cơ sở sản xuất/khu công nghiệp/cụm công nghiệp có xả thải ra lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy trên địa bàn tỉnh, thành phố để khảo sát trong đợt công tác này.

Đồng thời, tổ chức làm việc với Đoàn công tác kiểm tra tổng kết thực hiện Đề án BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn 2008 - 2020 tại địa phương; Thành lập Đoàn cán bộ của tỉnh tham gia Đoàn công tác, cử đầu mối liên lạc với Văn phòng Uỷ ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.

P.V (tổng hợp)

Theo www.moitruongvadothi.vn